Phung Kim

Phung Kim

개인 정보

나이: 24
생일: 25 일월

나에 관해:

Name : Trương Thị Kim Phụng

Age : 18

Hobbies : Listening to music, reading books, traveling, learning languages.

Language : Vietnamese, English

언어

내가 사용하는 언어는:

  • 베트남어 | 모국어
  • 영어 | 중급

내가 배우고 있는 언어는: