Wasie Nanthabut

Wasie Nanthabut

개인 정보

나이: 18
생일: 17 오월

나에 관해:

เคนเรียนที่ โรงเรียนบ้านคลองเคียนและโรงเรียนประทีปศาสน์ ปอเนาะบ้านตาล.....

언어

내가 사용하는 언어는:

  • 태국어 | 모국어

내가 배우고 있는 언어는:

  • 아랍어 | 초급
  • 영어 (영국) | 초급
  • 말레지아어 | 초급